การศึกษา

 • ป.ตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ .

ประสบการณ์ทำงาน

 • วิทยากร @ Cubiccreative (2007 - ปัจจุบัน)
  • อบรมทั้งในรูปแบบค่าย , อบรมทั่วไป  ในวิชาคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Programming และ Tool เพื่อการพัฒนาต่างๆ สำหรับเยาวชน เช่น Google Sites , Robo Circle , Robocode , Flash
  • อบรมการพัฒนา การใช้ Android สำหรับ บุคคลทั่วไป
 • Web developer  @ Opendream ( 2010 )
  • พัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ Drupal เป็นหลัก
 • Instructor @ Sriprathum university ( 2011 - ปัจจุบัน )
  • สอน Basic Programming , Database Design คณะ Digital Media
 • Founder @ Picnii.me (ปัจจุบัน)
  • ธุรกิจเกี่ยวกับทำ Platform การเรียน Online ได้รับการสนับสนุน จาก โครงการ 84 พรรษา มหาราชัน โดย SIPA

รางวัล

 • Social Network Education ยอดเยี่ยม เจ้าฟ้า IT ปี 2553